Tiêu đề: Một bước giữa thiên đường và địa ngục

Địa điểm: Sống Khủng Long – Tà Xùa – Yên Bái

Thời điểm: Tháng 11/2020

Title: One step between Heaven and Hell

Address: Dinosaur Backbones – Ta Xua Mountains – Yen Bai Province, Vietnam

Time: November 2020

>>> See more here!

Danh mục: Từ khóa:
DMCA.com Protection Status

Chinhhunky’s quotes


"When you really want love, you will find it waiting for you."— Oscar Wilde

Goodreads Quotes